Pravidla ochrany osobních údajů VELUX ACTIVE a NETATMO

1) Účel dokumentu

Aby bylo možné využívat hlavní výhody VELUX ACTIVE, zejména kontrolu vnitřního prostředí a klimatu, musíme shromažďovat, zpracovávat a uchovávat potřebné údaje. Výrobky a služby VELUX ACTIVE (dále jako „výrobky a služby") se snažíme neustále zdokonalovat, abychom uživatelům mohli poskytnout relevantní, bezpečnou a moderní uživatelskou zkušenost.

Považujeme za důležité, aby Vaše osobní údaje byly chráněny a abyste jako zákazník snadno pochopil, jaké osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme a pro jaký účel. O tom, jak nakládáme sVašimi údaji, jsme naprosto transparentní a otevření a rádi Vám poskytneme veškeré informace. Vynakládáme veškerou snahu, abychom Vaše osobní údaje ochránili. Účelem tohoto dokumentu je Vás jasným způsobem informovat o tom, jak Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme.

2) Náš závazek

Na základě zásad naší společnosti a našeho závazku dodržovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení 2016/679 z27. dubna 2016) „GDPR", se Vám jako uživateli zavazujeme k následujícímu:

  • VELUX A/S bude shromažďovat výlučně údaje uvedené vtabulce 3. Kosobním údajům budou mít přístup výlučně vybraní důvěryhodní zaměstnanci společností VELUX A/S (dále jako „VELUX"), NETATMO a obchodních společností VELUX (zpracovatelé údajů) a budou zachovávat jejich důvěrnost.
  • Ve vztahu ke shromažďování, zpracování a užívání Vašich osobních údajů budeme transparentní a otevření.

3) Jaké osobní údaje shromažďujeme a pro jaké účely?

Značka

Kategorie

Typ údaje

Přímo/ nepřímo identifikující osobní údaje

Na co je používáme (zpracování & účel)

Kdo má přístup?

3.1

Kontaktní údaje

Místo, uživatelské jméno a email poskytnuté uživatelem při registraci účtu vaplikaci.

Váš email, místo a uživatelské jméno se považují za informace umožňující přímou identifikaci uživatele. Tyto informace jsou proto přímo identifikujícími datovými poli.

Kontaktní informace jsou potřebné, abyste mohli užívat výrobky a služby a abychom Vám mohli zasílat notifikace o účtu, aktuální informace o výrobcích a službách, o aktualizacích a upgradu softwaru.

Pokud se přihlásíte také kodběru informačních a marketingových materiálů VELUX (zvláštní souhlas), budeme Vaše kontaktní údaje používat také pro tento účel.

Pokud souhlasíte se zasíláním informačních a marketingových materiálů, Váš souhlas a emailový účet bude zaslán obchodní společnosti VELUX působící ve Vašem domovském státě. Po dobu kdy Vám budou informační a marketingové materiály zasílány, budou Vaše osobní údaje uchovávány vdatovém centru NETATMO a VELUX.

3.2

Uživatelské údaje

Uživatelské údaje se týkají Vaší aktivity vaplikaci, nastavení aplikace a obsahují jedinečné ID přidělené Vám jako uživateli.

Při sledování pohybů vaplikaci nevidíme kdo aplikaci používá. Ve výjimečných případech trvajícího selhávání aplikace máme možnost užití unikátního ID uživatelského ID vanalytickém systému aplikace a vyhledat emailovou adresu uživatele vjiném systému. Uživatelské údaje tak představují nepřímé osobní údaje.

Uživatelské údaje nám umožňují zlepšovat funkčnost výrobků a služeb a zajistit, že funkce výrobku jsou neustále vsouladu snovými technologiemi apod.

Příklady uživatelských údajů: jak často jsou konkrétní funkce nebo tlačítka užívány pro interakci svýrobky VELUX (např. manuální „otevření okna"), četnost manuálních zásahů do algoritmů a to, jak často jsou jednotlivé funkce využívány.

VELUX & NETATMO

3.3

Údaje o stavu výrobku, údaje o produktových informacích & údaje ze senzorů

Informace o verzi softwaru VELUX ACTIVE uživatele, IP adrese, ID výrobku, verzi hardwaru a o instalaci.

Dále jsou měřeny hodnoty senzorů, počet pokojů & obydlí a pohyby servopohonů.

Jedinečné identifikátory, jako IP adresa a MAC adresa Vašeho zařízení se považují za přímo identifikující osobní údaje. Verze hardwaru, verze softwaru a hodnoty senzorů se považují za nepřímo identifikující osobní údaje, protože samostatně nikomu neumožňují identifikovat konkrétní osobu.

Informace o výrobku a údaje ze senzorů umožňují algoritmům poskytnout Vám základní služby VELUX ACTIVE, ventilaci a automatické regulování vnitřního prostředí. Dále nám umožňují zlepšovat náš software a hardware a rozumět a respektovat Vaše preference pro lepší uživatelskou zkušenost a komfort.

K těmto údajům bude mít přístup VELUX a vybraní jednotlivci z obchodních společností VELUX uvedených níže, a to pro účely poskytnutí podpory. Údaje shromažďuje a uchovává NETATMO & VELUX.

3.4

Servisní historie

Servisní historie je přehled servisních telefonátů nebo požadavků, návštěv a jiné online podpory. Pokud je uživatel pošle formou ticketu, zahrnuje taktéž jméno, telefonní číslo, emailovou adresu a adresu bydliště.

Nasbíraná servisní historie představuje přímé a nepřímé osobní údaje. Pokud žádáte o online podporu, budete požádáni o vyplnění osobních informací tak, abychom Vás mohli kontaktovat. Vyplněním těchto informací a jejich odesláním nám souhlasíte stím, že Vás můžeme ohledně Vašeho požadavku kontaktovat a uložit si za tímto účelem Vaše údaje.

Servisní historie nám umožňuje poskytovat Vám servis výrobku. Dále Vám díky ní můžeme poskytovat podporu ohledně záruky a řešení problémů a odstraňování vad. Pokud se výjimečně objeví obecnější problém týkající se více produktů, budeme moci rychle reagovat a sjednat potřebnou nápravu.

Abychom Vám mohli poskytnout potřebnou podporu, budou k těmto údajům mít přístup VELUX a vybraní jednotlivci vrámci obchodních společností VELUX uvedených níže. Údaje shromažďuje a uchovává VELUX.

4) Výmaz osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu, kdy Vaše výrobky a služby využíváte a dokud neodpojíte výrobky od serveru a ještě po dobu jednoho roku od okamžiku, kdy výrobky od serveru odpojíte. Po uplynutí této doby Vaše osobní údaje buďto vymažeme nebo anonymizujeme/sloučíme tak, aby Vás dále nebylo možné na základě Vašich osobních údajů identifikovat.

Pokud jste se přihlásili kodběru informačních a marketingových materiálů VELUX, uchováváme Vaše kontaktní informace do doby, než se z odběru informačních a marketingových materiálů VELUX odhlásíte.

5) Omezení

Tato pravidla se vztahují na údaje získané společností VELUX prostřednictvím vlastních výrobků a služeb. Pokud uživatel kvyužívání funkcí výrobků a služeb společnosti VELUX používá jiné smarthome kontrolní systémy /kontrolní systémy chytré domácnosti/ (např. Apple Homekit), tyto systémy nebo kity mohou shromažďovat, zpracovávat a sdílet osobní údaje, za to však VELUX nenese odpovědnost. Laskavě se vždy seznamte s podmínkami ochrany soukromí těchto jiných poskytovatelů.

6) Právo být zapomenut a přístup kosobním údajům

Uživatel výrobků a služeb má právo být zapomenut, to znamená, že uživatel může požádat o zrušení svého účtu a o výmaz všech přímých osobních údajů. Po smazání přímých osobních údajů už nebude dále možné Vás identifikovat na základě nepřímých osobních údajů. Uživatel může společnost VELUX kdykoli kontaktovat a požádat o přehled jaké osobní údaje uživatele společnost VELUX uchovává a zpracovává a požádat o přepis osobních údajů uchovávaných společností VELUX.

Dále můžete požádat, aby Vaše osobní údaje byly upraveny, např. vpřípadě změny jména. Ohledně výše uvedených žádostí nás laskavě kontaktuje prostřednictvím mobilní aplikace anebo na active-support@velux.com.

Pokud jste udělili souhlas sodběrem informačních a marketingových materiálů společnosti VELUX a dál si již nepřejete tyto dostávat, pak svůj souhlas můžete kdykoli odvolat na konci informačních a marketingových emailů nebo na výše uvedené emailové adrese nebo na lince uvedené vmarketingovém emailu.

Pokud chcete na VELUX podat ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů stížnost, můžete se obrátit na:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Telefon: 234 665 111

www.uoou.cz

7) Uživatelé, domácnosti a hosté

Jeden uživatel výrobků a služeb může mít více domácností, a vtakovém případě platí pro všechny domácnosti uživatele a celý systém stejné podmínky ochrany osobních údajů.

Uživatel může vrámci domácnosti pozvat až 20 hostů a umožnit jim ovládání výrobků a služeb. Vtakovém případě se účty pozvaných hostů řídí stejnými podmínkami ochrany soukromí a stejným datovým a operačním nastavením jako u hostitele.

8) Rozhodující právo

Na osobní údaje, na základě kterých lze přímo nebo nepřímo identifikovat konkrétní osobu, se vztahuje GDPR.

VELUX a obchodní společnosti VELUX dodržují GDPR, které je použitelné od 25. května 2018, a také všechny relevantní národní právní předpisy.

9) Server

Osobní údaje budou uchovávány na serveru umístěném vEvropské unii. VELUX instruuje zpracovatele údajů odpovědného za server, aby zavedl a udržoval technická a bezpečností opatření za účelem zabezpečení Vašich osobních údajů.

10) Změny

Je odpovědností uživatele výrobku seznámit se vždy s aktuální verzí podmínek ochrany soukromí týkajících se výrobků a služeb. Pro zachování informovanosti o aktuálních informacích Vám doporučujeme si čas od času podmínky ochrany přečíst.

11) Strany

Postavení a role poskytovatele (poskytovatelů) výrobků a služeb jsou následující:

Správce osobních údajů: VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Dánsko - CVR 46 91 14 15, je odpovědný za shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů.

Zpracovatel osobních údajů 1: obchodní společnosti VELUX, které jsou ve 100 % vlastnictví společnosti VELUX. Obchodní společnosti VELUX vkaždém státě jsou odpovědné za prodej výrobků a služeb VELUX ACTIVE koncovým uživatelům ve státě, vekterém mají sídlo. Seznam obchodních společností VELUX je uveden na konci těchto podmínek.

Zpracovatel osobních údajů 2: NETATMO SAS, 93 Rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie, reg. č. 532501848, je odpovědný za vývoj výrobků VELUX ACTIVE a za předávání osobních údajů společnosti VELUX. VELUX instruuje společnost NETATMO SAS, aby zavedla a udržovala technická a bezpečností opatření za účelem zabezpečení Vašich osobních údajů.

Příloha č. 1 obsahuje seznam filiálek společnosti VELUX.

12) Právní požadavky na sdílení údajů

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se žádnou třetí osobou, svýjimkou společností uvedených vbodu 11. Za žádných okolností nebudeme Vaše osobní údaje prodávat.

Čas od času využíváme IT konzultanty třetích stran pro účely provozu a údržby výrobků a IT systémů, tyto osoby však jsou a budou ze strany VELUX zavázány povinností mlčenlivosti a vtomto smyslu řádně poučeny.

V určitých případech po nás zákon nebo právní postupy vyžadují, abychom konkrétní vyžadované údaje poskytli příslušnému orgánu veřejné moci, který vyžaduje přístup kosobním údajům. Ktomu dojde výlučně za splnění přísných zákonných podmínek, jako např. na základě výzvy či příkazu soudu, a súdaji se bude zacházet sveškerou nezbytnou péčí. Pokud budeme muset Vaše osobní údaje stěmito právními subjekty sdílet, pak uděláme vše proto, abychom Vás o tom předem emailem nebo jiným způsobem informovali, svýjimkou případů, kdy nám toto bude zakázáno soudním příkazem nebo kdy se bude výzva nebo právní postup přímo týkat regulatorního šetření. Vtakovém případě zajistíme, aby byla zachována důvěrnostVašich zpřístupňovaných osobních údajů.

13) Kontakt

Pro jakékoli další informace nás neváhejte kontaktovat na: active-support@velux.com

14) Příloha č. 1 - obchodní společnosti VELUX

UE VELUX Roof Windows, Str. L. Bedi 31 Minsk, Belarus - Reg.no. 800013811

VELUX (CHINA) Co., Ltd., No. 21 Baihe Road Hebei Province, China - Reg. no. 131000400004111

VELUX America LLC, 104 Ben Casey Drive Fort Mill, United States of America - Reg. no. 04-2559488

VELUX Argentina S.A., Colectora Panamericana Buenos Aires, Argentina - Reg. no. 10.928, of Book 122, Volume "A"

VELUX Australia Pty. Ltd., 78 Henderson Road New South Wales, Australia - ACN 001 841 541

VELUX Belgium, Boulevard de lEurope 121 Bierges, Belgium - BE 0412.621.370 (VAT)

VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o., Dzemala Bijedica 295 Ilidza, Bosnia and Herzegovina - Reg.no. 1-18783

VELUX Bulgaria EOOD, Pelister 6 Sofia, Bulgaria - 121745393 (REG) /BG121745393 (VAT)

VELUX Canada Inc., 2740 Sherwood Heights Dr. Oakville Ontario, Canada - 016617-1 (Co. No.)/10550434RC0001 (BN - Business No.)

VELUX Çati Pencereleri Ticaret Limited Sirketi, Girne Mah. Girne Cad.Istanbul, Turkey - 9240119663 Erenkoy (REG)

VELUX Ceská, republika, s.r.o. Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, 619 00 Brno, Czech Republic - 00532592 (IC)/ CZ00532592 (VAT)

VELUX Chile Limitada, San Patricio 4099 Santiago, Chile - Reg. on page 6926 No. 3787, year 1983

VELUX Company Ltd., Woodside Way Fife, United Kingdom - SC070286 (REG)

VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18 Hørsholm, Denmark - DK 46911415 (VAT)/4911415 (CVR)

VELUX Deutschland GmbH, Gazellenkamp 168 Hamburg, Germany - 10042086 (REG)/EE100272657 (VAT)

VELUX Eesti OÜ, Peterburi tee 2 A Tallinn, Estonia - DE118585357 (VAT)

VELUX France, 1 rue Paul Cézanne Morangis, France - 970200044 0083 (SIREN/SIRET)/FR05 97020044 (VAT)

VELUX Hrvatska d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40 Zagreb, Croatia - 17798323753 (OIB)

VELUX Italia s.p.a., Via Strà 152 Colognola ai Colli, Italy - 03726650157 (CF - Codice Fiscale)

VELUX Japan Ltd., 1-23-14 Sendagaya Tokyo, Japan - Reg.no. 018011

VELUX Latvia SIA, Liepajas iela 34 Riga, Latvia - 40003279195 (Co. REG)/40003279195 (VAT)

VELUX Lietuva, UAB, S.Žukausko 49 - 8A Vilnius, Lithuania - 111543443 (Co. REG/Valst.reg.Nr.)

VELUX Magyarország Kft., Zsófia utca 1-3 Budapest, Hungary - 10192207208 (VAT)

VELUX Nederland B.V., Molensteijn 2 De Meern, Netherlands - 30090412 (KvK Nummer)/NL001763775B01 (VAT)

VELUX New Zealand Ltd., 62B Princes Street Auckland, New Zealand - 649329 (REG)/9429000070706 (NZBN -Business no.)

VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D Oslo, Norway - NO917170967MVA (VAT)

VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34 Warszawa, Poland - 006228649 (REGON)/KRS 0000018788 /PL5210091891 (VAT)

VELUX Portugal, Lda., Travessa das Pedras Negras Lisboa, Portugal - 507564138 (Fiscal No.)/PT507564138 (VAT)

VELUX Romania S.R.L., Aurel Vlaicu 40 Brasov, Romania - RO9434380 (Registry of commerce/VAT)

VELUX Schweiz AG, Industriestrasse 7 Trimbach, Switzerland - CHE-105.915.054 (Handelsregister-Nr.)/CHE-105.915.054 MwSt (VAT)

VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51A Trzin, Slovenia - 5933951 (Company ID)/SI88149161 (VAT)

VELUX Slovensko, s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava, Slovakia - Sri 4901/B (Co. Reg. No.)/31348611 (ID No.)/SK1010191460 (VAT)

VELUX Spain, S.A., Calle Chile 8 Madrid, Spain - A82477571 (CIF)/ESA82477571 (VAT)

VELUX Srbija d.o.o., dr Ive Popovica Ðanija 3 Beograd, Serbia - Reg. no. BD 62807

VELUX Suomi Oy, Lämmittäjänkatu 6 Helsink, Finland - FI 03983401 (VAT)

VELUX Svenska AB, Karbingatan 22 Helsingborg, Sweden - SE556221330501 (VAT)

VELUX Ukraina TOV, Revutskoho 44 Kiev, Ukraine - 31662199 (REG)

VELUX Österreich GmbH, Veluxstrasse 1 Wolkersdorf, Austria - ATU19046100 (VAT)

ZAO VELUX ul., Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10 Moscow, Russian Federation - MPII 007.058