POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ OBCHODNÍ ZNAČKY VELUX PRO PRODEJCE

 1. Prodejce se zavazuje používat obchodní značku VELUX a veškeré ostatní ochranné známky skupiny VELUX loajálním způsobem a podle veškerých pokynů vydaných skupinou VELUX.
 2. Obchodní značka VELUX je vyhrazena pro označování originálních výrobků VELUX.
 3. Obchodní značka VELUX musí být vždy psána velkými písmeny, např. „střešní okno VELUX“. Logo VELUX musí být vždy umístěno ve vodorovné poloze.
 4. Logo VELUX musí být vždy použito v zaregistrované formě a v ideálním případě musí pocházet ze vzoru, který poskytla skupina VELUX. Pokud logo nepochází ze vzoru, musí ve všech případech splňovat specifikace písemně stanovené skupinou VELUX.
 5. Logo VELUX by mělo být zobrazeno na bílém pozadí; pokud to není možné, musí být na pozadí, jehož barva je výrazně odlišná od kterékoli části loga.
 6. Při používání ostatních obchodních značek skupiny VELUX je též nutno za všech okolností dbát na dodržování pokynů vydaných skupinou VELUX. Jestliže prodejce neobdržel pokyny pro používání těchto obchodních značek, je povinen si je před použitím obchodních značek ve svých marketingových materiálech od skupiny VELUX vyžádat.
 7. Ve všech marketingových materiálech prodejce (včetně webových stránek) souvisejících s produkty VELUX musí být uvedeno následující prohlášení o obchodních známkách: „Název VELUX a logo VELUX jsou registrované obchodní známky společnosti VKR Holding A/S.“ V tomto prohlášení musí být uvedeny též všechny ostatní obchodní značky skupiny VELUX použité v daném marketingovém materiálu prodejce.
 8. Obchodní značky prodejce a třetích stran používané v daném marketingovém materiálu nesmí být vyobrazeny způsobem, který by mohl vést k záměně s kteroukoli částí obchodní značky VELUX nebo jiné obchodní značky skupiny VELUX.
 9. Tento dokument neuděluje prodejci vlastnické ani jiné právo k obchodní značce VELUX ani k žádným jiným obchodním značkám skupiny VELUX s výjimkou práva používat tyto obchodní značky v souladu s tímto dokumentem.
 10. V zájmu lepší srozumitelnosti je prodejci výslovně zakázáno registrovat si v jakékoli podobě jakákoli práva k obchodní značce VELUX nebo kterékoli jiné obchodní značce skupiny VELUX; tento zákaz se vztahuje na následující způsoby registrace (výčet ovšem není vyčerpávající):
  1. Registrace obchodní známky, v níž je některá z uvedených obchodních značek použita.
  2. Registrace názvu společnosti, v němž je některá z uvedených obchodních značek použita.
  3. Registrace názvu domény nebo e-mailové adresy, v níž je některá z uvedených obchodních značek použita.

Prodejce souhlasí s tím, že ani on ani jakýkoli subjekt, s nímž má obchodní nebo smluvní vztah, nebude užívat duševní vlastnictví skupiny VELUX bez předchozího písemného svolení skupiny VELUX. Prodejce zajistí, aby veškeré jeho smlouvy se zákazníky obsahovaly ustanovení, které zákazníkovi zakazuje neoprávněné používání duševního vlastnictví skupiny VELUX. Jestliže prodejce zjistí, že kterýkoli z jeho zákazníků využívá duševní vlastnictví skupiny VELUX bez předchozího písemného svolení, použije veškeré přiměřené prostředky (včetně možnosti právních kroků vůči zákazníkovi) k tomu, aby zákazník s tímto neoprávněným používáním duševního vlastnictví přestal. V míře přípustné podle platné legislativy prodejce přeruší s takovým zákazníkem obchodní vztahy. Prodejce neprodleně oznámí skupině VELUX jakékoli neoprávněné použití jejího duševního vlastnictví kterýmkoli subjektem.

V případě porušení těchto pokynů může skupina VELUX zaslat prodejci písemné varování a prodejce musí nejpozději do dvou týdnů zjednat nápravu. Pokud nápravu nezjedná, může s ním skupina VELUX bez dalšího upozornění rozvávat obchodní vztahy.