O skupině VELUX

Již 80 let skupina VELUX vytváří lepší životní podmínky lidem na celém světě a zpřístupňuje jim denní světlo a čerstvý vzduch střešními okny. V našem výrobním programu jsou střešní okna, výrobky pro prosvětlení ploché střechy i široká škála  stínicích doplňků, instalačních řešení a inteligentních ovládacích prvků pro domácnosti. Tyto produkty přispívají k zajištění zdravého a udržitelného prostředí v interiérech.

Fungujeme globálně

Prodáváme a vyrábíme ve více než 40 zemích a na celém světě zaměstnáváme na 9 500 lidí. Vlastníkem skupiny VELUX je společnost VKR Holding A/S, jejíž akcie drží několik nadací a rodina.

Lokální CSR strategie

Ke společensky odpovědnému podnikání se VELUX hlásí dlouhodobě. Již v roce 1965 formuloval zakladatel skupiny VELUX cíl stát se modelovou společností, která se ke svým zákazníkům, zaměstnancům, životnímu prostředí a k celé společnosti chová lépe, než je běžné. Dovršením tohoto záměru bylo předání firmy do vlastnictví nadacím, které dodnes využívají náš zisk na podporu dobročinných projektů.

Vize modelové společnosti dlouhodobě rámuje vývoj skupiny VELUX a ovlivňuje rozhodnutí a aktivity na všech úrovních organizace. V roce 2020 jsme představili novou Strategii udržitelnosti, která reaguje na největší výzvy, jimž lidstvo v současné době čelí. Zavazujeme se přispět konkrétními kroky k plnění cílů Organizace spojených národů v rámci výzvy „Decade of Action“.

Naším hlavním cílem je vytvářet zdravější prostředí pro všechny.  Zavázali jsme se vytvářet taková stavební řešení, která vyvažují péči o lidi s péčí o planetu. Toho dosahujeme zejména stavěním lidí na první místo a zaváděním nových konceptů budov, abychom změnili sektor stavebnictví.  Jsme si vědomi, že společenská odpovědnost a udržitelnost sahá daleko nad rámec našich vlastních aktivit, a snažíme se o odpovědný přístup na každém stupni našeho dodavatelského řetězce.

Pilíře strategie udržitelnosti

 • Snižování emisí skleníkových plynů
  Zavázali jsme se dosáhnout  celoživotní uhlíkové neutrality do roku 2041. Hlásíme se k odpovědnosti za naše působení v minulosti. Veškeré naše emise vyprodukované od založení společnosti v roce 1941 vykompenzujeme investicemi do ochrany lesů, podpory jejich rozšiřování a zvyšování biodiversity. 

  U našich budoucích emisí jsme se zavázali: 
  • Do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality a snížit uhlíkovou stopu našeho dodavatelského řetězce o 50 %.
  • Do roku 2030 snížit uhlíkovou stopu našich výrobků o 50 %.
  Více o Strategii udržitelnosti 2030 se dočtete zde.

  Co jsme udělali v roce 2020 v ČR?
  • Přechodem na elektřinu z obnovitelných zdrojů jsme ušetřili 950 tun CO2/rok.
  • Omezením interních jednání jsme ušetřili 12 tun CO2 z provozu automobilů.
  • Ve výrobním závodě ve Vyškově jsme meziročně snížili emise CO2 o 220 tun díky investicím do energetických úspor. Místní bioplynová stanice dodává 24 % tepla. 
  • Zpracovali jsme energetický audit a koncepci přechodu na bezuhlíkový provoz s plánem dalších investic.
  • Zaměřili jsme se na biodiversitu v areálu – přešli jsme na mozaikové sečení a zlepšujeme podmínky pro hmyz a drobné živočichy.

  Pokud by se všechny průmyslové firmy stejné velikosti zachovaly jako my, ušetřily by se emise CO2, které vypustí elektrárna v Mělníku.

 • Dřevo z certifikovaných zdrojů
  Při výrobě našich oken využíváme z 99,6 % dřevo s certifikátem udržitelnosti. Pro srovnání lze uvést, že pouze 30 % celosvětově obchodovatelného dřeva má certifikaci.

  Naším cíle je dosáhnout 100 % dřeva z certifikovaných zdrojů.
  99,5 % dřeva využívaného k výrobě střešních oken VELUX pochází z certifikovaných lesů
 • Oběhové hospodářství
  97 % odpadu z výroby společnosti VELUX je recyklováno
  V roce 2020 jsme 97,8 % odpadů následně zpracovali ve výrobě nebo energeticky využili. Snažíme se eliminovat produkci odpadů jak z výroby, tak z našich výrobků. V roce 2020 jsme u některých výrobků zavedli jednodruhové a bezplastové obaly. Díky tomu jsme u těchto druhů obalů snížili emise CO2 o 50 %, omezili jsme celkovou produkci odpadů a v neposlední řadě jsme ušetřili montážníkům oken náklady na likvidaci odpadů.

  Co jsme udělali v roce 2020 v ČR?
  • V našem výrobním závodě ve Vyškově dlouhodobě dosahujeme až 99% následného využití/recyklace odpadů. Výjimku tvoří roky, kdy jsou vyváženy kaly klasifikované jako nebezpečný odpad. Přibližně jednou za 5 let proto dojde k poklesu na 93 %.
  • Zlepšením recyklace plastů jsme uspořili 7 tun plastů za rok.
 • Péče o zaměstnance a diverzita
  Jedním z hlavních cílů je eliminace pracovních úrazů. V současnosti dosahujeme 2,7 pracovních úrazů na milion pracovních hodin, což je 4x méně než benchmark našeho odvětví. Každý ze zaměstnanců má možnost vzdělávat se a rozvíjet svůj potenciál. Na základě pravidelných průzkumů spokojenosti našich zaměstnanců provádíme změny v pracovních podmínkách, benefitech, vzdělávání apod. Nad rámec standardních benefitů založil VELUX zaměstnaneckou nadaci, která pomáhá zaměstnancům a jejich rodinám v neočekávaných životních situacích nebo přispívá na vzdělání dětí. Zaměstnancům nabízíme flexibilitu, aby co nejlépe mohli skloubit svůj osobní a pracovní život. V oblasti diversity máme nastaven dlouhodobý cíl 40 % žen ve vrcholovém managementu a 45 % žen na nižších manažerských pozicích.

  Co jsme udělali v roce 2020 v ČR?

  • Kombinace práce z kanceláře a z domova. Firemním standardem jsou 2 dny práce z domova v týdnu s možností individuálního nastavení. 
  • Optimální podmínky pro práci z domova. Hradíme internet, přispíváme na stravu do mzdy, přispěli jsme na nákup kancelářského vybavení do domovů našich zaměstnanců.
  • Na zákaznickém oddělení pracuje 30 % našich kolegů na částečný úvazek, aby mohli lépe skloubit rodinný a pracovní život.
  • Diversita – našim lokálním cílem je vyrovnané zastoupení žen a mužů v managementu. Podíl žen ve vyšších manažerských pozicích v současnosti dosahuje 33 %, přičemž průměr v českém stavebnictví je 7,1 %.
 • Filantropie

  Nadace VELUX

  Skupinu VELUX vlastní společnost VKR Holding A/S, kterou stoprocentně vlastní charitativní nadace a rodina Kann Rasmussen. Nadace VELUX aktivně podporují environmentální vzdělávání, odbornou přípravu a práci se sociálně znevýhodněnými komunitami ve střední a východní Evropě, včetně České republiky. Od roku 2012 přispěly Nadace VELUX v České republice na dobročinné projekty částkou přesahující 500 mil. Kč. Detaily o podpořených projektech lze nalézt zde.

  Co jsme udělali v roce 2020 v ČR?

  Nad rámec aktivit Nadace VELUX jsme podpořili řadu potřebných projektů, například: 

  • Sportovní výzva na podporu seniorů. V době pandemie a práce z domova jsme zorganizovali  výzvu, která pomohla zlepšit fyzické zdraví zaměstnanců a zároveň přispívala na podporu seniorů. Čím více zaměstnanci cvičili, tím více jsme přispívali. Nakonec jsme celou částku ještě zdvojnásobili.
  • Pro pečovatelský dům jsme zakoupili dýchací přístroj.
  • Dlouhodobě spolupracujeme se středními a vysokými školami na podpoře technických oborů. Pořádáme nejen praktická školení (i online), studentské soutěže a spolupracujeme na přípravě učebních podkladů.
  • Podpora dětského domova Dagmar.

  Pokud by 4 největší firemní nadace v ČR přispívaly na dobročinné účely stejně jako my, šlo by na dobročinné účely o 64 mld. více (22x více).

Získejte podporu pro svůj projekt

Pokud máte připraven zajímavý projekt, neváhejte se podívat na vypsané oblasti podpory. Podpora od společnosti VELUX Česká republika je primárně určena malým lokálním projektům, které pomáhají místní komunitě. Pokud má žadatel připraven projekt většího rozsahu (nad 40 tis. Kč / 1,6 tis. EUR), doporučujeme obrátit se na nadace VELUX. Podpora z nadací VELUX je nezávislá na společnosti VELUX ČR/Slovensko a podmínky a výše podpory se liší.  

Přispíváme k ochraně životního prostředí

Aktivně se účastníme systému třídění a recyklace obalových odpadů EKO-KOM. V roce 2018 dosáhl podíl společnosti VELUX Česká republika s. r. o. na celkovém snížení skleníkových plynů 355 tun CO2 ekv., což odpovídá úspoře 8 316 GJ energie.

VELUX Česká republika s. r. o. je součástí efektivního systému třídění odpadů a recyklace EKO-KOM. Tento systém patří k nejúspěšnějším v Evropě a v roce 2018 se do něj zapojilo 73 % obyvatel České republiky. Za posledních 15 let se u nás podařilo bezmála zdvojnásobit výtěžnost tříděného sběru odpadu na současných 62,9 kg na obyvatele a rok. Díky systému EKO-KOM se loni snížily emise skleníkových plynů o  879 010 tun CO2 a uspořilo se tak 20 604 413 GJ energie. To je množství, které odpovídá roční spotřebě všech domácností Jihočeského kraje.

Na těchto výsledcích se podílela také společnost VELUX Česká republika s. r. o. Díky našemu příspěvku se v roce 2018 podařilo zajistit zpětný odběr a recyklaci 289 tun obalových odpadů. Toto množství odpadu naplnilo 146 svozových automobilů. Naše účast v systému EKO-KOM umožňuje zajistit provoz a obsluhu 334 barevných kontejnerů na tříděný odpad, takže díky našemu příspěvku třídí odpad 8 566 obyvatel. V roce 2018 dosáhl náš podíl na celkovém snížení skleníkových plynů 355 tun CO2 ekv., což uspořilo 8 316 GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaným 167 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. 

Jak nakládat s vybitými bateriemi nebo vysloužilým elektrozařízením, které je součástí výrobků značky VELUX?

Společnost VELUX

Téměř 80 let přinášíme denní světlo a čerstvý vzduch

Na počátku byla jednoduchá myšlenka. V době 2. světové války vyvinul Villum Kann Rasmussen první střešní okno VELUX, pomocí kterého šlo proměnit tmavé a neobyvatelné prostory pod střechou na příjemná místa k životu. Od té doby, tedy již téměř 80 let, vytváříme lepší životní podmínky lidem na celém světě a zpřístupňujeme jim denní světlo a čerstvý vzduch střešními okny. 

Prodáváme a vyrábíme ve více než 40 zemích a celosvětově zaměstnáváme přes 10 tisíc lidí. Sídlo naší společnosti se nachází v Dánsku, severně od Kodaně. Obchodní zastoupení pro český a slovenský trh pak najdete v Brně.

Vlastníkem skupiny VELUX je společnost VKR Holding A/S, která je stále plně v majetku rodiny zakladatele společnosti

Záleží nám na lidech a přírodě kolem nás

Podstatnou částí naší firemní filozofie je podpora společenského dění a pomoc potřebným prostřednictvím nadací VELUX. Konkrétně nadace VILLUM FONDEN působí i v České republice a od roku 2013 přispěla na dobročinné projekty více než 224 mil. Kč.

Do okolního dění se však zapojujeme i jinak. Na lokální úrovni jsme například zahráli maňáskové divadlo dětem v nemocnici, pravidelně se účastníme Běhu pro Světlušku a dlouhodobě podporujeme komunitu Benediktus, která sdružuje lidi s mentálním postižením i bez něj.

V listopadu 2019 bylo zastoupení VELUX v České republice zvoleno vítězem prestižní soutěže TOP Odpovědná firma. Odborná porota ocenila naši dlouhodobou strategii udržitelnosti i konkrétní iniciativy, jako je mimo jiné podpora komunit, snižování uhlíkové stopy nebo vzdělávání zaměstnanců. 

Podívejte se, co pro nás znamená společenská odpovědnost a udržitelnost, a jaké aktivity na globální i lokální úrovni nám pomáhají plnit naše cíle.