Podmínky použití systému VELUX ACTIVE with NETATMO

Platné od 1. července 2018

0)  Rozsah podmínek použití

Tyto podmínky použití se týkají systému VELUX ACTIVE. Najdete zde relevantní a důležité informace o Vašem novém produktu a způsobech jeho použití.

Máte-li dotazy ohledně instalace, aplikace, aplikací třetích stran, údajů a automatických funkcí, přečtěte si často kladené otázky na webových stránkách podporyVELUX ACTIVE. Další informace o produktu, kompatibilitě a výhodách systému VELUX ACTIVE laskavě hledejte na webových stránkách VELUX pro Vaši zemi na adrese.

1)  Obsah produktu

Systém VELUX ACTIVE se skládá z následujících prvků:

Brána

Senzor vnitřního klimatu

Přepínač odchodu

Jednotka kontroly ACTIVE (jednotka automatické kontroly vnitřního klimatu)

Řídicí aplikace VELUX ACTIVE

2) Technické údaje produktu

Před konečným upevněním zkontrolujte, zda může brána ovládat příslušné výrobky ze zvolené pozice. Jednotka pro kontrolu vnitřního klimatu VELUX ACTIVE je založena na obousměrné RF (radiofrekvenční) komunikaci a je označena symbolem [↔]. Tento symbol můžete najít na identifikačním štítku.

Pásmo radiové frekvence: 868,25 MHz / 868,95 MHz / 869,85 MHz (io-homecontrol® v Evropě), 2,425 GHz / 2,450 GHz / 2,475 GHz (io-homecontrol® ve zbytku světa), 868,2 – 868,6 MHz (senzor vnitřního klimatu a přepínač odchodu v Evropě a Číně), 921,2 – 921,6 MHz (senzor vnitřního klimatu a přepínač odchodu ve zbytku světa), 2,400 – 2,496 GHz (Wi-Fi 802.11 b/g/n).

Maximální vysílací výkon: 3,2 mW (senzor vnitřního klimatu a přepínač odchodu v Japonsku), 12,6 mW (senzor vnitřního klimatu a přepínač odchodu ve zbytku světa), 19,6 mW (io-homecontrol® v Evropě), 25,1 mW (io-homecontrol® ve zbytku světa), 31,6 mW (Wi-Fi 802.11 b/g/n v Evropě), 100 mW (Wi-Fi 802.11 b/g/n ve zbytku světa). Rozsah rádiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru.

V závislosti na konstrukci stavby je vnitřní dosah přibližně 30 m. Nicméně konstrukce z vyztuženého betonu, kovové stropy a sádrokartonové konstrukce s ocelovými výztuhami mohou tento dosah omezovat.

Elektrické výrobky musí být likvidovány v souladu s národními právními předpisy pro elektrický odpad a nikoli s domovním odpadem.

Použité baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem, ale musí být likvidovány v souladu s příslušnými národními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Baterie obsahují látky, které mohou být při neopatrném zacházení a nesprávném recyklování škodlivé. K likvidaci baterií použijte sběrné místo k tomu určené.

Obal může být likvidován společně s běžným domovním odpadem.

3) Instalace a provoz

Před instalací a spuštěním systému VELUX ACTIVE si musíte ze služby Google Play nebo Apple App Store stáhnout aplikaci VELUX ACTIVE, nebo můžete použít systém Apple HomeKit. Další podrobnosti najdete na webových stránkách podpory VELUX ACTIVE.

Jakmile je aplikace VELUX ACTIVE nainstalovaná a funkční, aktivuje se jednotka kontroly ACTIVE (jednotka automatické kontroly vnitřního klimatu). Jednotku kontroly ACTIVE si můžete kdykoli přizpůsobit v aplikaci VELUX ACTIVE pomocí nastavení „Jednotka kontroly ACTIVE“. Přizpůsobení lze provést jednotlivě pro všechny pokoje s přepínačem senzoru.

4) Uživatelé a hosté

První uživatel, který si nainstalujte aplikaci VELUX ACTIVE, vytvoří účet („Správce“). Správce může na účet přizvat hosty, kteří získají podobné podmínky, jako platí pro Správce. Hosté mohou rovněž přizvat další hosty a ti také získají podobné podmínky jako má Správce a ostatní hosté. Správce nebo hosté musejí odstranit neaktivní nebo nadbytečné uživatele. Podmínky použití a Pravidla ochrany osobních údajů VELUX ACTIVE platí i pro účty hostů.

Informace o zrušení a odstranění uživatelů (Správce i hostů) najdete níže v části 10.

5) Údržba

Jednotka pro kontrolu vnitřního klimatu VELUX ACTIVE vyžaduje pouze minimální údržbu.

Povrch může být čištěn jemným, navlhčeným hadříkem.

Před započetím veškeré údržby nebo servisu na okně a připojených výrobcích odpojte okno od napájení ze sítě nebo baterie a ujistěte se, že nemůže být znovu náhodně zapojeno.

Očekávaná životnost baterie: min. 2 roky.

Náhradní díly jsou k dispozici u prodejců výrobků VELUX.

V případě technických dotazů vyhledejte prostřednictvím aplikace VELUX ACTIVE technickou pomoc nebo se prostřednictvím webových stránek  obraťte na prodejce výrobků VELUX.

6) Omezení jednotky kontroly ACTIVE – Kdy nefunguje moje okno / roleta / venkovní roleta?

Za určitého počasí jsou příslušné funkce jednotky kontroly ACTIVE (jednotka automatické kontroly vnitřního klimatu) neaktivní, než počasí umožní jejich opětovnou aktivaci, například okno zůstává zavřené, pokud je venku liják. V takových případech obdržíte oznámení s vysvětlením, proč jednotka kontroly ACTIVE nefunguje, jak by měla.

7) Záruka

VELUX poskytuje záruku VELUX ACTIVE za záručních podmínek.  Záruka platí od aktivace. Znění záruky VELUX najdete na našich webových stránkách.

Společnost VELUX nenese zodpovědnost za jakékoli události uvedené v částech 8, 9 nebo 12.

8) Aplikace, produkty nebo služby třetích stran

Systém VELUX ACTIVE můžete integrovat i s jinými aplikacemi třetích stran, než je Apple HomeKit, a také s produkty a službami třetích stran určenými pro integraci se systémem VELUX ACTIVE. Pro tyto aplikace, produkty nebo služby třetích stran platí a vztahují se na ně podmínky a zásady těchto třetích stran. Společnost VELUX za takovou integraci nezodpovídá.

Společnost VELUX nezodpovídá ani nepřebírá zodpovědnost za aplikace, produkty nebo služby třetích stran a jejich úspěšnou integraci se systémem VELUX ACTIVE. Kromě toho společnost VELUX nepřebírá zodpovědnost za chyby nebo opomenutí třetích stran, které mají za následek jakékoli přerušení provozu systému VELUX ACTIVE.

8.1. Apple HomeKit

Systém VELUX ACTIVE je integrován se systémem Apple HomeKit. To znamená, že Vaše interakce s řídicí aplikací VELUX ACTIVE se odešlou do systému Apple HomeKit (Home). Aktuální hodnoty stavu a parametrů jsou uloženy v databázi Apple HomeKit.

Jakékoli dotazy týkající se systému Apple HomeKit směrujte na společnost Apple. Zpracování osobních údajů společností Apple je regulováno zásadami ochrany osobních údajů společnosti Apple a podmínkami Apple HomeKit, které najdete na adrese www.apple.com.

Berte prosím na vědomí, že pokud systém VELUX ACTIVE instalujete prostřednictvím systému Apple Homekit, funkce VELUX ACTIVE jsou omezeny na provoz produktu a zobrazení hodnot senzoru. Pro vypnutí automatického otevírání oken při opuštění domu musíte použít přepínač odchodu, protože otevírání oken nelze vypnout pomocí aplikace Apple HomeKit.

Systém HomeKit (prostřednictvím aplikace Home) ovládající tohle příslušenství s podporou HomeKit vyžaduje zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch se systémem iOS 9.0 nebo novějším. Automatické a vzdálené ovládání tohoto příslušenství s podporou HomeKit vyžaduje zařízení Apple TV se systémem tvOS 10.0 nebo novějším, případně iPad se systémem iOS 10.0 nebo novějším, nastavenými jako domácí centrum.

8.2. Analytické informace

Společnost VELUX optimalizuje software produktů VELUX ACTIVE pomocí anonymních dat o využití. K tomuto účelu používáme nástroje Fabric IO a Google Analytics.

9) Aktualizace aplikace VELUX ACTIVE

Vždy musíte mít instalovanou nejnovější verzi aplikace. Pokud tomu tak není, společnost VELUX nemůže být zodpovědná za provoz a bezpečnost systému VELUX ACTIVE. Aktualizace aplikace jsou zpřístupněny nebo nabízeny společností VELUX A/S prostřednictvím služeb App Store nebo Google Play a vyžadují úkon z Vaší strany.

 

10) Ukončení používání systému VELUX ACTIVE

Pokud si z nějakého důvodu přejete ukončit používání systému VELUX ACTIVE, musíte resetovat bránu. Postup resetu brány najdete na místních webových stránkách podpory společnosti VELUX ACTIVE v části často kladených otázek .

Jakmile bránu resetujete, obdržíme informaci, že jste vypověděli závazky smluvené se společností VELUX. Po přijetí této informace přestaneme shromažďovat údaje o všech uživatelích (včetně Správce a hostů) připojených k této bráně. Vaše historické osobní údaje uchováváme v časových intervalech popsaných v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti. 

10.1. Nepřímé způsoby ukončení

Pokud si přejete ukončit používání systému VELUX ACTIVE, musíte se držet postupu popsaného v části 10 výše.

Pokud neresetujete bránu, ale provedete jiné kroky, stane se následující:

 V aplikaci VELUX ACTIVE odstraníte své uživatelské ID (e-mailovou adresu):

Pokud jsou k danému účtu registrováni další uživatelé a Vy odstraníte své uživatelské ID (e-mailovou adresu), přijdete o přístup k aplikaci VELUX ACTIVE. Nadále nebudete moci vyhledat své údaje v časových intervalech uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti, a Vaše e-mailová adresa bude z historických údajů rovněž odstraněna. Účet VELUX ACTIVE však nadále zůstává aktivní a ostatní uživatelé registrovaní v aplikaci VELUX ACTIVE ji mohou nadále používat.

Pokud je v aplikaci VELUX ACTIVE registrováno pouze jedno uživatelské ID (e-mailová adresa), účet tím uzavřete a my přerušíme shromažďování Vašich údajů. Kromě toho odstraníme Vaše osobní údaje a v důsledku toho budou neosobní údaje anonymizovány, takže Vás na základě Vašich údajů již nebudeme moci identifikovat. Další informace najdete v Zásadách ochrany osobních údajů VELUX ACTIVE

Berte prosím na vědomí, že v obou scénářích popsaných výše bude aplikace Apple HomeKit stále aktivní a funkční, dokud v ní nevypnete příslušenství (VELUX ACTIVE). Další informace najdete na domovské stránce společnosti Apple.

Odstraníte aplikaci VELUX ACTIVE:

V tomto scénáři nebude společnost VELUX upozorněna na výpověď z Vaší strany, dokud Vám nebude nabídnuta aktualizace buď Podmínek použití, nebo Pravidel ochrany osobních údajů VELUX ACTIVE. Pokud nezareagujete ani na jednu z těchto aktualizací, zkontaktujeme vás, abychom zjistili, zda si nadále přejete či nepřejete používat systém VELUX ACTIVE.

Když od Vás společnost VELUX obdrží potvrzení o výpovědi, aktivují se časové intervaly uchování údajů dle Pravidel ochrany osobních údajů VELUX. Zásady ochrany osobních údajů VELUX jsou k dispozici na webových stránkách, aplikace Apple HomeKit je stále aktivní a funkční, dokud v ní nevypnete příslušenství (VELUX ACTIVE). Další informace najdete na domovské stránce společnosti Apple.

 Přestanete používat aplikaci VELUX ACTIVE (neaktivita):

Aplikaci VELUX ACTIVE nemusíte používat aktivně, ale automatické řízení pokračuje. Pokud nepotvrdíte nebo nepřijmete nabízené aktualizace Podmínek použití nebo Pravidel ochrany osobních údajů VELUX ACTIVE, zkontaktujeme Vás, abychom zjistili, zda si nadále přejete či nepřejete používat systém VELUX ACTIVE.

Když od Vás společnost VELUX obdrží potvrzení o výpovědi, aktivují se časové intervaly uchování údajů dle Pravidel ochrany osobních údajů VELUX. Zásady ochrany osobních údajů VELUX jsou k dispozici na webových stránkách, aplikace Apple HomeKit je stále aktivní a funkční, dokud v ní nevypnete příslušenství (VELUX ACTIVE). Další informace najdete na domovské stránce společnosti Apple.

Berte prosíme na vědomí, že pokud se odstěhujete z domu, kde zůstane nainstalovaný systém VELUX ACTIVE, a neodstraníte bránu, musíte ji resetovat, abyste nadále nemohli okna ovládat z Vaší aplikace.

11) Když systém VELUX ACTIVE převezmete, například od předchozího vlastníka domu

Pokud se nastěhujete do domu se systémem VELUX ACTIVE, který instaloval jeho předchozí vlastník, máte zodpovědnost za resetování brány, viz část 10. Pokud bránu neresetujete, předchozí vlastník bude moci nadále ovládat Vaše produkty VELUX.

12) Vyloučení odpovědnosti a bezpečnostní varování

12.1. Zařízení NESLOUŽÍ jako varovné zařízení

Produkt nemůže sloužit jako zařízení varující před extrémními teplotami nebo vysokou vlhkostí.

Senzor vnitřního klimatu není navržen na teploty mimo teplotní rámec uvedený v technických údajích produktu. To znamená, že pokud je teplota mimo tento rámec, senzor nemusí vykazovat přesné hodnoty a jednotka kontroly ACTIVE nemusí otevírat a zavírat okna nebo příslušenství dle nastavení automatických funkcí.

Z výše uvedeného plyne, že VELUX ACTIVE NESLOUŽÍ jako systém požárního poplachu, ani jako systém odvodu tepla a kouře.

12.2. ŽÁDNÁ manipulace nebo nezamýšlená integrace

S produktem nesmíte jakkoli manipulovat, ani jej propojit s aplikacemi třetích stran, které nejsou určeny pro integraci se systémem VELUX ACTIVE, což platí pro vlastní použití i další distribuci.

 V případě výpadku elektřiny a přerušení obvodu nebudou produkty VELUX fungovat až do opětovného zavedení proudu.

Pokud bylo přerušeno Vaše připojení k internetu, produkty VELUX nebudete moci ovládat z aplikace VELUX ACTIVE, ale stále je můžete obsluhovat pomocí místních fyzických ovládacích prvků.

12.3. Omezení při použití

Ovládání vnitřního klimatu VELUX ACTIVE mohou používat osoby s dostatkem zkušeností a znalostí, které byly proškoleny ohledně bezpečného používání jednotky a poučeny o možných nebezpečích.

Nedovolte dětem, aby si hrály s jednotkou pro kontrolu vnitřního klimatu VELUX ACTIVE (přepínač odchodu, senzor a aplikace vnitřního klimatu).

12.4. Stěhování do domácnosti s instalovaným systémem VELUX ACTIVE

Pokud se nastěhujete do domu se systémem VELUX ACTIVE, který instaloval jeho předchozí vlastník, musíte resetovat bránu, aby předchozí vlastník nemohl i nadále ovládat Vaše produkty VELUX. Pokud bránu neresetujete, společnost VELUX nepřebírá žádnou zodpovědnost v případě nedovoleného vniknutí a v dalších podobných případech zapříčiněných neresetováním brány.

12.5. Odchod z domu

Když odcházíte z domu, je důležité aktivovat přepínač odchodu, kterým vypnete automatické otevírání oken. To provedete kliknutím na ikonu visacího zámku na přepínači odchodu nebo v aplikaci VELUX ACTIVE.

Vy nebo hosté můžete okna kdykoli otevřít pomocí místních fyzických ovládacích prvků, aplikace VELUX ACTIVE nebo aplikací třetích stran.

Pokud jste aplikaci instalovali prostřednictvím systému Apple HomeKit, automatické otevírání oken můžete vypnout pouze pomocí přepínače odchodu.

 13) Práva duševního vlastnictví

Obsah, systém a produkt VELUX ACTIVE podléhají autorskému právu, patentové ochraně, známkoprávní ochraně a jiným právům duševního vlastnictví. Patenty a ochranné známky jsou užívány na základě licence skupiny VELUX Group. Text, fotografie, kresby, grafika, zvuky, data, počítačový kód apod. podléhají autorskému právu ve vlastnictví skupiny VELUX Group.

Copyright VELUX A/S 2017 Všechna práva vyhrazena. Reprodukce a šíření je bez písemného oprávnění společnosti VELUX A/S zakázáno. Systém VELUX ACTIVE with Netatmo, inteligentní řešení vyvinuté společně s produkty Netatmo Security.

14) Zabezpečení IT

Na zabezpečení IT dáváme ve společnosti VELUX velký důraz a využíváme k tomu různá bezpečnostní opatření na úrovni technické, fyzické i organizační. Zabezpečení IT pro systém VELUX ACTIVE spočívá v zabezpečení zařízení, softwaru a údajů.

Technická bezpečnostní opatření zahrnují například správu přístupu k systémům IT, šifrování přenosu údajů a datového úložiště, automatické virové programy, brány firewall, obnovu a zálohu serveru, přístup k systémům IT prostřednictvím individuálních uživatelských jmen a hesel, uzamčení spořiče obrazovky, řízení se zamítnutým přístupem nebo audity zabezpečení IT. 

Mezi fyzická bezpečnostní opatření patří například uzamčené fyzické archivy, řízení přístupu do budov s pomocí osobních přístupových karet, poplašná zařízení proti vloupání a kamerové systémy.

Na úrovni organizačních bezpečnostních opatření zajišťujeme školení zaměstnanců v oblasti zabezpečení IT a vytváříme postupy a zásady pro zabezpečení IT a zpracování osobních údajů.

Subdodavatelé společnosti VELUX mají instrukce dodržovat podobné zabezpečení IT a zároveň podléhají kontrole IT ze strany společnosti VELUX.

Pokud máte dotaz ohledně zabezpečení IT společnosti VELUX, kontaktujte svého nejbližšího prodejce VELUX.

Technické údaje systému VELUX ACTIVE jsou následující:

Zabezpečení zařízení

Veškerá komunikace mezi zařízeními VELUX ACTIVE (brána, přepínač senzoru, přepínač odchodu, produkty INTEGRA), která máte v domácnosti, je šifrovaná. Kvůli optimálnímu zabezpečení dbejte na to, aby Vaše zařízení obsahovala vždy nejaktuálnější softwarovou aplikaci, jak je popsáno v části 9.

Software

Veškerá řízená datová komunikace VELUX mezi řídicí aplikací VELUX ACTIVE a příslušnými záložními systémy je šifrovaná.

Osobní údaje

Společnost VELUX dodržuje vnitrostátní i mezinárodní právní předpisy ohledně ochrany osobních údajů. Další informace, jak chráníme osobní údaje, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů VELUX ACTIVE.

15) Prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že jednotka pro kontrolu vnitřního klimatu VELUX ACTIVE KIX 300 (brána 3LG E01/NXG01E, senzor vnitřního klimatu KLA 300/3LA E06/NXS01 a přepínač odchodu KLN 300/3LN E01/NXD01E) je v souladu se směrnicí o rádiových zařízeních 2014/53/EU a se směrnicí o nebezpečných látkách 2011/65/ES a že byla vyrobena v souladu s harmonizovanými normami EN 60950 (2006) + A11 (2009) + A1 (2010) + A12 (2012) + A2 (2013), EN 55032 (2015), EN 301489-3 v2.1.1, EN 300220-2 v3.1.1, EN 300220-1 v3.1.1, EN 300440-2 v1.4.1, EN 300440-1 v1.6.1, EN 300328 v2.1.10 a EN 50581 (2012).

Prohlášení FCC

Jednotka pro kontrolu vnitřního klimatu VELUX ACTIVE byla testována a shledána v souladu s limity digitálních zařízení třídy B dle části 15 v pravidlech FCC. Tyto limity mají poskytnout dostatečnou ochranu před škodlivým rušením v rámci domácí instalace.

Jednotka pro kontrolu vnitřního klimatu VELUX ACTIVE generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalována a používána v souladu s příslušnými pokyny, může škodlivě rušit rádiovou komunikaci. Neexistuje však záruka, že k rušení v některé konkrétní instalaci nedojde.

Pokud jednotka pro kontrolu vnitřního klimatu VELUX ACTIVE škodlivě ruší příjem rádiového nebo televizního signálu, což lze ověřit vypnutím a zapnutím jednotky, uživatel se může pokusit rušení odstranit pomocí některých následujících opatření:

 – Přetočte nebo přemístěte přijímací anténu.

– Rozšiřte vzdálenost mezi jednotkou pro kontrolu vnitřního klimatu a přijímačem.

– Jednotku pro kontrolu vnitřního klimatu připojte k zásuvce na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

– Obraťte se na prodejce nebo zkušeného opraváře televizí/rádií.

Prohlášení FCC o vystavení záření

Jednotka pro kontrolu vnitřního klimatu VELUX ACTIVE vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení RF záření, udávaným pro neřízené prostředí. Tento vysílač by měl být instalován a provozován při minimální vzdálenosti 20 centimetrů mezi vysílačem a Vaším tělem a nesmí se nacházet na stejném místě nebo být provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem. Jednotka pro kontrolu vnitřního klimatu je v souladu s částí 15 v pravidlech FCC. Provoz je možný za následujících dvou podmínek:

(1) jednotka pro kontrolu vnitřního klimatu VELUX ACTIVE nesmí způsobovat škodlivé rušení;

(2) jednotka pro kontrolu vnitřního klimatu VELUX ACTIVE musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může zavinit nežádoucí funkčnost.

Prohlášení o shodě (Kanada)

Jednotka ovládání vnitřního klimatu VELUX ACTIVE je v souladu s kanadskými průmyslovými bezlicenčními normami RSS.

Provoz je možný za následujících dvou podmínek: (1) jednotka pro kontrolu vnitřního klimatu VELUX ACTIVE nesmí způsobovat škodlivé rušení; (2) jednotka pro kontrolu vnitřního klimatu VELUX ACTIVE musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může zavinit nežádoucí funkčnost.

Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadské normě ICES-003.

Jednotka pro kontrolu vnitřního klimatu VELUX ACTIVE a jeho antény se nesmí nacházet nebo být provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

Shoda s normou UL 2043

Přístupový bod má odpovídající odolnost vůči požáru a produkuje málo kouře.

Jednotka pro kontrolu vnitřního klimatu VELUX ACTIVE je vhodná k provozu na místech budovy s vnitřním ovzduším, například nad stropními rámy. Přístupový bod je v souladu s částí 300-22(c) normy NEC a s částmi 2-128, 12-010(3) a 12-100 normy Canadian Electrical Code, část 1, C22.1.

16) Kontakt

VELUX Česká repulika, s.r.o.

Sokolova 1d

619 00 Brno

Tel.: 531 015 506

Email: info.cz@velux.com