Informace o zpracování osobních údajů při náboru zaměstnanců

Společnost BKR ČR, s. r. o., se sídlem Tovární 2, 682 01 Vyškov, IČO: 63675196, zaps. v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 40704 (dále jen „Správce”), zpracovává osobní údaje kandidátů (dále jen „Subjektu údajů“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“), resp. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR).

Osobní údaje Subjektu údajů zpracovávané dle předchozího odstavce zahrnují údaje, které poskytne Subjekt údajů prostřednictvím formulářů, dotazníků, životopisů či v rámci vzájemné komunikace mezi Subjektem údajů a Správcem, případně další údaje, které vzniknou ze Správcovy vlastní činnosti na základě jednání Subjektu údajů.

Osobními údaji ve výše uvedeném smyslu se rozumí zejména osobní údaje (včetně fotografie vložené v životopise) a informace týkající se osoby Subjektu údajů (v rozsahu jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, občanství, kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště), údaje o získaném vzdělání a praxi, údaje o ostatních znalostech a dovednostech a jiné údaje, které Subjekt údajů poskytl formou životopisu, formuláře, dotazníku, včetně jejich elektronické podoby, nebo při osobním či telefonickém pohovoru).

Doba zpracování je jeden rok od poskytnutí údajů.

Osobní údaje, které Subjekt údajů Správci poskytl, nebudou předávány mimo společnost BKR ČR, s.r.o., budou využity výhradně pro potřeby výběrového řízení, a po uplynutí doby jednoho roku budou skartovány.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, dále právo vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Pro účely uplatnění práv slouží emailová schránka: osobnidata@VELUX.com.