Informace o zpracování osobních údajů

Společnost VELUX Česká republika, s.r.o., se sídlem Brno, Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, PSČ 619 00, IČ: 00532592 vás jako správce osobních údajů, v souladu s čl. 13 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pochybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „Nařízení“ informuje, že zpracovává jako správce vaše osobní údaje, které byly získány od vás jako subjektu údajů, tj. byli vámi poskytnuty.

Podle obecného nařízení o ochraně údajů je možné zpracovávat osobní údaje, jen jedná-li se o zákonné zpracování. Za zákonné zpracování je mimo jiné možné považovat zpracování pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Společnost VELUX Česká republika, s.r.o., se sídlem Brno, Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, PSČ 619 00, IČ: 00532592 vás informuje, že na základě vašeho souhlasu zpracovává vaše osobní údaje. V této souvislosti vám sděluje:

 1. Kontaktní údaje na správce: VELUX Česká republika, s.r.o., Sokolova 654/1d, Brno, Horní Heršpice, 619 00, IČ: 00532592, Tel: 531 015 506, E-mail: souhlas@velux.cz
 2. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: Správce nemá povinnost ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů
 3. Účely zpracování: Osobní údaje jsou zpracovávaný za účelem marketingu, přímého marketingu, nabízení jejích výrobků, služeb, marketingových akcí a také za účelem analýz o zákaznickém chování, a to pro účely zasílání nabídek vycházejících z takové analýzy týkají, včetně pozvánek na kurzy a školení, aktuálních informací o novinkách, informací o aktivitách na podporu prodeje, a dále za účelem propagace na našich internetových stránkách www.velux.cz
 4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení: Ke zpracování osobních údajů nedochází podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
 5. Případní příjemci osobních údajů:
  • VELUX A/S, se sídlem 2970 Horsholm, Aadalsvej 99, Dánské království
  • VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., se sídlem Galvaniho 7/A, Bratislava 821 04, IČO: 31 348 611
 6. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země:  Správce může předávat osobní údaje do Dánského království, a to společnosti VELUX A/S, která je jediným společníkem správce. Důvodem předání osobních údajů je situace, kdy některé činnosti, pro které je udělen souhlas budou prováděny centrálně mateřskou společností VELUX A/S  nebo kontrola činnosti správce ze strany VELUX A/S. Dále Správce může předávat osobní údaje na Slovensko, a to společnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., která je sesterskou společností správce. Důvodem předání je fakt, že správce a VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. mají společný management a některá další oddělení.
 7. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 7 let
 8. Práva subjektu údajů
  1. Subjekt údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů,
  2. Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají,
  3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“), pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.
  4. Právo na omezené zpracování
  5. Právo na přenositelnost údajů
  6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.
  7. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. 
 9. Právo odvolat souhlas: V případě, že je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu uděleného subjektem údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, je subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemným prohlášením doručeným na adresu správce nebo zasláním e-mailu na adresu souhlas@velux.cz (předmět e-mailu „Odvolání souhlasu“)
 10. Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 11. Subjekt údajů není povinen osobní údaje poskytnout. Pokud nebudou údaje poskytnuty, nebudou subjektu údajů zasílány informace o produktech, službách a marketingových akcí VELUX.
K automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení nedochází.