Bezpečnostní listy -
sady pro údržbu VELUX

Stažení bezpečnostních listů

Společnost VELUX si je plně vědoma povinnosti poskytnout bezpečnostní listy k nakládání s chemikáliemi a směsmi podle nařízení EU č. 1907/2006 (REACH). Na této stránce můžete najít bezpečnostní listy k níže uvedeným sadám pro údržbu VELUX:

 • Stáhnout ZZZ 010

  Signální slovo
  Varování

  Standardní věty o nebezpečnosti
  H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Pokyny pro bezpečné zacházení
  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné rukavice. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P261 - Zamezte vdechování par. P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P333 + P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 - Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

  Piktogramy nebezpečnosti

  UFI
  JD10-J0J5-M002-E101

 • Stáhnout ZZZ 129

  Signální slovo
  Varování

  Standardní věty o nebezpečnosti
  H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Pokyny pro bezpečné zacházení
  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné rukavice. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P261 - Zamezte vdechování par. P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P333 + P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 - Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

  Piktogramy nebezpečnosti

  UFI
  JD10-J0J5-M002-E101

 • Stáhnout ZZZ 130

  Signální slovo
  Varování

  Standardní věty o nebezpečnosti
  H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

  Pokyny pro bezpečné zacházení
  P280 - Používejte ochranné rukavice. P261 - Zamezte vdechování par. P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P333 + P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 - Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

  Piktogramy nebezpečnosti

  UFI
  SE20-M0TX-9000-C3YT

 • Stáhnout ZZZ 131 Teknocare

  Signální slovo
  Varování

  Standardní věty o nebezpečnosti
  H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

  Pokyny pro bezpečné zacházení
  P280 - Používejte ochranné rukavice. P261 - Zamezte vdechování par. P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P333 + P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 - Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

  Piktogramy nebezpečnosti

  UFI
  CS50-C0RE-7009-5EQA

 • Stáhnout ZZZ 131 Teknoclean

  Signální slovo
  Varování

  Standardní věty o nebezpečnosti

  H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. 

  Pokyny pro bezpečné zacházení
  P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. P305 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 - Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 - Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  Piktogramy nebezpečnosti

  UFI
  CT10-3005-400H-RQWC

 • Stáhnout ZZZ 133

  Pokyny pro bezpečné zacházení
  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

  UFI
  N/A

 • Stáhnout ZZZ 176

  Signální slovo
  Varování

  Standardní věty o nebezpečnosti
  H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

  Pokyny pro bezpečné zacházení
  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné rukavice. P261 - Zamezte vdechování par. P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P333 + P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 - Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

  Piktogramy nebezpečnosti

  UFI
  0J10-J0WY-7001-RQ55

 • Stáhnout ZZZ 148

  Standardní věty o nebezpečnosti
  H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Pokyny pro bezpečné zacházení
  P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

  UFI
  N/A